ЗА НАС

Дриймс Транс ЕООД е създадена през 2003 г. в София, България. От 2007 г. разполага с международен лиценз за превозване на товари (№ 7506) в цяла Европа.

Ние сме предприемаческа организация изцяло отдадена на идеята да допринася за развитието на бизнеса на нашите клиенти.

Това, което ценим най-много са дългосрочните партньорства за създаването на устойчив бизнес, положителни взаимодействия, открита комуникация и взаимен растеж.

Качеството е движещата сила за всеки бизнес. Полагаме максимални усилия, за да предложим на клиентите си необходимите им услуги.

Директната и открита обратна връзка с клиента е най-важният инструмент за усъвършенстване.

Част от групата на Дриймс Транс са и компаниите:

DT Gronau GmbH

Немска компания, собственост на Дриймс Транс, която се намира в развития индустриален район North Rhine Westphalia.

Компанията осъществява транспорт на цели и частични товари, групажни пратки от/за Източна Европа и вътрешно в Германия, спедиторски услуги, складиране, сервиз.

Разполага със склад – 500кв.м., 4.5м височина, 2 рампи. Възможност за товаро-разтоварни дейности, складиране, крос-докинг.

Дријмс Транс Дооел КавадарциМакедония

Предлага транспорт на цели/частични товари и групажни пратки от/за Македония и зона Балкани, спедиторски услуги.

TOP-TURS DOOEL, Skopje, Macedonia

Дриймс Транс ЕООД е сертифицирана по стандарти:

ISO 9001:2015 (Система за управление на процесите), ISO 39001:2012 (Система за управление на безопасността на движението по пътищата) и ISO 14001:2015 (Система за управление по отношение на околната среда)

ПОЛИТИКА на ИСУ

Ръководството на “ДРИЙМС ТРАНС‘‘ ЕООД в лицето на Управителя, декларира и поема персонален ангажимент и отговорност да изпълнява следната Политика на интегрираната система за управление по стандартите ISO 9001, ISO 14001 и ISO 39001:
–       Непрекъснато подобряване на системата за управление, чрез:
–       Повишаване качеството на услугите в обхвата на приложение на ИСУ;
–       Извършване на дейности и използване на продукти и услуги, оказващи възможно най-малко отрицателно въздействие върху околната среда чрез ефективно използване на ресурсите и внедряване на съвременни транспортни средства и технологии;
–       Прилагане на контрол и намаляване на вредните въздействия върху околната среда при осъществяване на административните и транспортните дейности в дружеството;
–       Повишаване на безопасността на движението по пътищата (БДП), и предотвратяване на смъртни случаи и други инциденти, в рамките на обхвата на приложение и определения контекст на дружеството;
–       Постигане на стратегическите цели по качеството, околната среда и БДП, които
задават основната рамка на конкретните измерими цели по качеството, околната среда и БДП;
–       Максимално задоволяване на потребностите и очакванията на клиентите и заинтересованите страни.
–       Спазване на всички приложими за транспортните дейности, за опазване на околната реда и за БДП български закони, европейски регламенти, нормативни актове и международни стандарти;
–       Подбор, обучение и развитие на човешки ресурси за постигане на най-добрите резултати относно изпълнение на изискванията на ИСУ.
Ръководството има отговорността да изисква от всички ръководители и служители на “ДРИЙМС ТРАНС” ЕООД да бъдат добре запознати с изискванията на документите на Системата за управление и да контролира тяхното прилагане.
Ръководството има също така отговорността за огласяване, разбиране, прилагане и развитие на Политиката по управление и за осигуряване на необходимите човешки, материални и финансови ресурси за постигане на целите по качеството, опазване на околната среда и БДП.
Ще се търсят непрекъснато възможности за подобрения, като се изпълняват целите на ИСУ, както и дейности за постигане на ефикасни фактори на влияние върху показателя за БДП.
Настоящата политика ще бъде обект на ежегоден преглед от ръководството за нейната пригодност.

София ,
27.01.2020 г.